Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Συμμετοχή του Φώτη Παντόπουλου στο focus group για το έργο PLUG-IN

   Ο επικοινωνιολόγος Φώτης Παντόπουλος συμμετέχει στην ομάδα εστίασης (focus group) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με στόχο τον καθορισμό και την αξιολόγηση επιχειρηματικών γεγονότων και επεισοδίων στα πλαίσια του έργου PLUG-IΝ. Το PLUG-IN είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ στο οποίο συμμετέχουν η SingularLogic (συντονιστής), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η εταιρεία OTS.
   Το έργο έχει σαν αντικείμενο να διερευνήσει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να λειτουργήσει πιλοτικά μια ενοποιημένη, βαθμωτή (scalable) πλατφόρμα δημοσίευσης, ανάκτησης, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για μια επιχείρηση με βάση σύγχρονες τεχνολογίες και πρότυπα. Ένας από τους βασικότερους στόχους του έργου είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την επιτυχημένη παράδοση μιας υποδομής παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, με χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται βασίζονται στον κύκλο ζωής της επιχείρησης (Business Episodes) και αφορούν συναλλαγές είτε με άλλες επιχειρήσεις (Β2Β) είτε με το δημόσιο (B2G). Για την επίτευξη του παραπάνω έργου θα πρέπει να αναγνωριστούν και να προτεραιοποιηθούν τα Επιχειρηματικά Επεισόδια (Business Episodes) τα οποία οριοθετούν τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης.
   Στόχος της ομάδας εστίασης είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία των συμμετεχόντων προκειμένου να καταγραφούν και να προτεραιοποιηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα Επιχειρηματικά Επεισόδια τα οποία απαιτούν διαλειτουργικότητα τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου.